Các gói khám được áp dụng từ ngày 1/10/2016 - 1/1/2017